Ko┬│o Gospody├▒ Wiejskich

Ko┬│o Gospody├▒ Wiejskich w Podolszu powsta┬│o w 1960r. za┬│o┬┐one przez Krystyn├¬ Kciuk, kt├│ra by┬│a przewodnicz┬▒c┬▒ do 1970r. po niej funkcje przewodnicz┬▒cej przej├¬┬│a El┬┐bieta Walachnia, kt├│ra sprawowa┬│a j┬▒ do 1974r. Nast├¬pn┬▒ przewodnicz┬▒c┬▒ by┬│a J├│zefa Drzy┬┐d┬┐yk do roku 1976, a od 1976r. do dzi┬ przewodnicz┬▒c┬▒ KGW jest Franciszka Jarosz, sekretarzem jest Wies┬│awa Ksi├¬┬┐arczyk, skarbnikiem Anna Kurzak, cz┬│onkinie: Maria W├│jcik, Maria Herma i J├│zefa Drzy┬┐d┬┐yk. Aktualnie jak i w poprzednich latach KGW liczy ok. 40 pa├▒.
Jest to organizacja najbardziej zwi┬▒zana z ┬┐yciem wsi. We wcze┬Âniejszych latach Ko┬│o zajmowa┬│o si├¬ rozprowadzaniem kurcz┬▒t, paszy, organizowaniem konkurs├│w, spotka├▒ oraz wycieczek r├│┬┐nego typu, kt├│re by┬│y organizowane za darmo, poniewa┬┐ na ten cel by┬│y przeznaczane pieni┬▒dze z SKR-u. Obecnie KGW organizuje pocz├¬stunki na r├│┬┐ne spotkania m.in. na: 700-lecie miasta Zatora, 600-lecie ko┬Âcio┬│a, prymicje ksi├¬┬┐y, Dzie├▒ Seniora (organizowany corocznie od 1977r), wyjazdy (np. na W├¬gry w 2003r., gdzie panie z KGW przygotowa┬│y 600 porcji pra┬┐onych oraz ┬┐urku reprezentuj┬▒c Urz┬▒d Gminy Zator) oraz do┬┐ynki, na kt├│re jest przygotowywany wieniec do ko┬Âcio┬│a.
Zarz±d Ko³a dba równie¿ o kulturaln± rozrywkê kobiet wiejskich, szczególnie zrzeszonych w KGW. St±d czêste wycieczki turystyczno- krajoznawcze m.in. do: Lichenia, Czêstochowy, Warszawy (wycieczka do sejmu podczas obrad, oraz modlitwa przy grobie ks. Jerzego Popie³uszki), Piekar, Kalwarii oraz na Ukrainê, Czechy, S³owacje (na ciep³e ¼ród³a). KGW równie¿ bierze czynny udzia³ w organizowaniu imprez dobroczynnych dla dzieci oraz wspó³organizuj± zbiórkê dla Fundacji chorego Daniela z Zatora. Po raz pierwszy w tamtym roku zosta³y zorganizowane "Andrzejki" dla dzieci z Podolsza. Zabawa ta by³a bardzo mile wspominana i chyba siê wpisze na sta³e w kalendarz imprez KGW.
W posiadaniu KGW jest pe┬│en serwis (naczynia, talerze sztu├Žce, lod├│wki, piekarniki), kt├│ry jest wypo┬┐yczany na wesela, kt├│re mo┬┐na organizowa├Ž w Domu Ludowym w Podolszu.

Tekst opracowano z pomoc┬▒ pani F. Jarosz.

Copyright © by Podolsze.pl 2002 - 2017
Wszelkie prawa zastrze┐one