Informacje

LKS "Skawa" w Podolszu posiada osobowo┬Â├Ž prawn┬▒, jest wpisany do rejestru stowarzysze├▒ w S┬▒dzie Rejonowym dla Krakowa-┬Žr├│dmie┬Âcia w Krakowie, XII Wydzia┬│ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego sygn. KR.XII NS-Rej. KRSS/1249/5181 numer pozycji 0000009148. Ma nadany NIP 549-20-94-209. Nasz klub jest cz┬│onkiem Zrzeszenia Ludowych Zespo┬│├│w Sportowych.

Obecny sk┬│ad zarz┬▒du klubu:

 • prezes Bogus┬│aw Bartula
 • wiceprezes Roman Kurzak
 • sekretarz Andrzej Czeka├▒ski

oraz cz┬│onkowie:

 • Kazimierz Jurkiewicz
 • Stanis┬│aw Siwek
 • Adam Kosowski
 • Grzegorz Brandys
 • Piotr Nykiel
 • Marek Ciemiera
 • gospodarz Krzysztof Kurzak

Komisja rewizyjna:

 • Jan Momot
 • Pawe┬│ Wo┬╝niak
 • Tadeusz Szczy┬┐yca
Do Rady So³eckiej mieszkañcy wsi wybrali trzech naszych dzia³aczy: B. Bartulê, R. Kurzaka i J. Momota.

Telefony kontaktowe do klubu: 338410600, 338412348

Klub nie prowadzi dzia┬│alno┬Âci gospodarczej i utrzymuje si├¬ z dotacji na realizacje zada├▒ publicznych zlecanych przez Burmistrza Zatora. Zawodnicy uprawiaj┬▒ sport bezinteresownie a dzia┬│acze pracuj┬▒ spo┬│ecznie. Du┬┐┬▒ pomoc ma klub od lokalnych przedsi├¬biorc├│w, kt├│rzy udostepniaj┬▒ maszyny czy urz┬▒dzenia do prac na obiekcie, przekazuj┬▒ materia┬│y. Najwi├¬kszym dobroczy├▒c┬▒ jest sk┬│ad opa┬│u ADAMEX, ale pomogli te┬┐ klubowi w┬│a┬Âciciele betoniarni i tartaku. Mieszka├▒cy corocznie wspieraj┬▒ nas podczas rozprowadzania kalendarzy klubowych.
Obecnie posiadamy cztery dru┬┐yny: senior├│w w kl. B, junior├│w i trampkarzy w kl. A podokregu O┬Âwi├¬cim oraz dru┬┐yn├¬ ┬┐ak├│w(m┬│odsi trampkarze) graj┬▒cych w lidze "Doliny Karpia". Trenerem wszystkich dru┬┐yn jest Kazimierz Jurkiewicz. Bierzemy udzia┬│ tak┬┐e we wszystkich zawodach organizowanych przez Zrzeszenie LZS na szczeblu gminy i powiatu m.in. w pi┬│ce siatkowej, pi┬│ce no┬┐nej, tenisie sto┬│owym, biegach prze┬│ajowych oraz w corocznej spartakiadzie.
Nasz obiekt po³o¿ony jest w ³adnym miejscu nad lewym brzegiem dolnego biegu Skawy, ok. 250 m poni¿ej ma³ego mostu na tej rzece. Do boiska jest ³atwy dojazd z drogi W-781 Zator-Chrzanów. Dysponujemy dobr± muraw± o wym. 58x100 m, która charakteryzuje siê szybkim wysychaniem (¿wirowe pod³o¿e) po opadach i wczesna wiosn± z naturalna trybuna, któr± stanowi wa³ przeciwpowodziowy. Budynek socjalny wyposa¿ony jest w szatnie, sanitariaty i natryski.
W okresie zimowym trenujemy na sali gimnastycznej szko┬│y w Podolszu, kt├│rej dyrektorem jest sympatyk LKS Piotr Januszyk. Wsp├│lnie ze szko┬│┬▒ organizujemy turnieje i wsp├│┬│pracujemy w sprawach sportowych i wychowawczych. Mamy te┬┐ dobre kontakty z OSP i KGW, z kt├│rymi to podolsza├▒skimi organizacjami wsp├│┬│dzia┬│amy w r├│┬┐nych sprawach.
Teren wok├│┬│ boiska ulega sta┬│ej modernizacji i docelowo ma si├¬ sta├Ž centrum sportowo-rekreacyjnym wsi. Powsta┬│ plac treningowy, prowadzone s┬▒ prace przy budowie boisk do siatk├│wki i kometki. W lasku modrzewiowym za budynkiem klubowym powstaje minipark z ┬│awkami i grillem oraz placykiem zabaw. Wykonano te┬┐ wiat├¬ i utwardzono teren wok├│┬│ budynku. Utrzymanie obiektu wymaga du┬┐ej pracy dzia┬│aczy a szczeg├│lnie pracoch┬│onne i kosztowne jest wielokrotne koszenie trawy na du┬┐ym obszarze.
Lokalizacja naszego obiektu i jego funkcjonalno┬Â├Ž sprawia, ┬┐e jest on idealny na przeprowadzenie festyn├│w sportowo-rekreacyjnych, zabaw, pra┬┐onych i biesiad w okresie od maja do pa┬╝dziernika. Jego zalety dobrze poznali kajakarze z ca┬│ego kraju, kt├│rzy ko├▒cz┬▒ tutaj corocznie w maju og├│lnopolski sp┬│yw rzek┬▒ Skaw┬▒. Tradycj┬▒ sta┬│y organizowane przez nas ekologiczne sob├│tki, festyny sportowo-rekreacyjne czy "Biesiady nad Skaw┬▒".
Na naszym obiekcie istnieje okresie letnim mo┬┐liwo┬Â├Ž przeprowadzenia biwak├│w rodzinnych lub przez zorganizowane grupy np. m┬│odzie┬┐ z innych klub├│w sportowych pod opiek┬▒ doros┬│ych. Grupy mog┬▒ zagra├Ž z naszymi dru┬┐ynami lub potrenowa├Ž na naszym boisku. Taki pobyt na ┬│onie przyrody mo┬┐e by├Ž atrakcyjny szczeg├│lnie dla mieszczuch├│w. Jest to idealny punkt wyj┬Âcia do zwiedzania "Doliny Karpia" a w szczeg├│lno┬Âci po┬│o┬┐onych najbli┬┐ej atrakcji: dzikiego dolnego odcinka Skawy i jej uj┬Âcia do Wis┬│y, kana┬│u Wis┬│y, kompleksu staw├│w hodowlanych Przer├¬b na granicy Podolsza z Przeciszowem z unikatowymi okazami flory i fauny, wyrobisk po┬┐wirowych po drugiej stronie Skawy z siedliskiem ┬Âlepowrona. Kilkukilometrowa trasa w/w terenami nadaje si├¬ idealnie na sportowy marszobieg. Pi├¬kno naszej okolicy mo┬┐na podziwia├Ž w galerii. Czekamy na propozycje od zainteresowanych t┬▒ form┬▒ zaj├¬├Ž sportowych i wypoczynku.
Copyright © by Podolsze.pl 2002 - 2017
Wszelkie prawa zastrze┐one