WIZJA NA LATA 2003-2006
"DOBRO DZIECKA PRZEDE WSZYSTKIM"

Jeste┬Âmy przedszkolem otwartym na oczekiwania i potrzeby dzieci, rodzic├│w i ┬Ârodowiska. Nasze dzieci poznaj┬▒ regu┬│y ┬┐ycia w grupie, s┬▒ samodzielne, umiej┬▒ wsp├│┬│┬┐y├Ž i wsp├│┬│dzia┬│a├Ž z innymi, czuj┬▒ si├¬ bezpieczne i akceptowane.

MISJA

 • Zapewniamy dzieciom poczucie bezpiecze├▒stwa i zaspokajanie potrzeb, nawi┬▒zujemy ciep┬│y i serdeczny stosunek z ka┬┐dym dzieckiem, przez co wychowujemy przysz┬│e pokolenie gdzie wsp├│┬│┬┐ycie i wsp├│┬│dzia┬│anie, akceptacja, tolerancja i ┬┐yczliwo┬Â├Ž s┬▒ stawiane na pierwszym miejscu.
 • Wspomagamy i ukierunkowujemy rozw├│j dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencja┬│em i mo┬┐liwo┬Âciami rozwojowymi w relacjach z innymi oraz ze ┬Ârodowiskiem spo┬│eczno - kulturowym i przyrodniczym.
 • Widzimy i rozbudzamy w ka┬┐dym dziecku tkwi┬▒ce w nim zdolno┬Âci.
 • Pomagamy dzieciom i ich rodzicom w procesie adaptacyjnym do warunk├│w przedszkolnych, eliminuj┬▒c negatywne przejawy stresu, zaspokajaj┬▒c wszystkie potrzeby dzieci.
 • Przekazujemy swoj┬▒ wiedz├¬ i do┬Âwiadczenie pedagogiczne naszym wychowankom, tworz┬▒c atmosfer├¬ domowego ciep┬│a i rodzicielskiej mi┬│o┬Âci.
 • Rozwi┬▒zujemy problemy dzieci wsp├│┬│pracuj┬▒c ze specjalistami.
 • Pragniemy przygotowa├Ž dziecko tak, aby by┬│o otwarte na potrzeby innych ludzi.
 • Jeste┬Âmy dla dzieci i ich rodzic├│w, pomagamy rodzicom w pe┬│nym i godnym funkcjonowaniu w ┬Ârodowisku spo┬│ecznym.
 • Chcemy zaspokoi├Ž potrzeby wszystkich dzieci, aby czu┬│y si├¬ akceptowane oraz mog┬│y zrealizowa├Ž sw├│j pozytywny obraz, w┬│asne ambicje i cele ┬┐yciowe.
 • Jeste┬Âmy otwarci na dzia┬│ania w ┬Ârodowisku lokalnym i dla ┬Ârodowiska.
 • Naszymi walorami s┬▒: ci┬▒g┬│a modernizacja bazy, po┬│o┬┐enie przedszkola w okolicy zach├¬caj┬▒cej do spacer├│w i wycieczek z dala od niebezpiecznych ulic, kompetentna kadra.
 • Liczymy na aktywne uczestnictwo rodzic├│w w realizacji proponowanych przez nas zada├▒.

G£ÓWNE CELE:

 • Przygotowanie dzieci do szko┬│y.
 • Wpajanie zwyczaj├│w, zasad i regu┬│ obowi┬▒zuj┬▒cych w grupie oraz ich przestrzeganie.
 • Kszta┬│towanie postaw spo┬│eczno - moralnych.
 • Poznawanie ┬Ârodowiska rodzinnego dziecka.
 • Wzbogacanie bazy celem stworzenia bezpiecznych warunk├│w do zabaw i zaj├¬├Ž oraz wsp├│┬│┬┐ycia i wsp├│┬│dzia┬│ania.
 • Doskonalenie nauczycieli - udzia┬│ w kursach i naradach.
 • Nawi┬▒zywanie wsp├│┬│pracy ze ┬Ârodowiskiem lokalnym.
 • Prezentowanie umiej├¬tno┬Âci dzieci w trakcie imprez srodowiskowych.
Copyright © by Podolsze.pl 2002 - 2017
Wszelkie prawa zastrze┐one