Historia

Przedszkole w Podolszu powsta┬│o w dniu 1.05.1964. Znajdowa┬│o si├¬ ono w budynku prywatnym (u pa├▒stwa Bercal├│w), wydzier┬┐awionym na okres 5 lat przez Prezydium G.R.N, gdzie zajmowa┬│o cztery sale, przedpok├│j i werand├¬, w kt├│rej mie┬Âci┬│a si├¬ szatnia, magazyn i ubikacja.
Przedszkole nie posiada┬│o w┬│asnego bud┬┐etu, co sprawi┬│o, ┬┐e budynek musia┬│ by├Ž wyko├▒czony w czynie spo┬│ecznym przez miejscow┬▒ ludno┬Â├Ž, oraz przy du┬┐ym wk┬│adzie pracy przewodnicz┬▒cego G.R.N Edwarda Jarosza. Zosta┬│y za┬│o┬┐one i wymalowane pod┬│ogi, urz┬▒dzona kuchnia, a tak┬┐e wymurowany magazyn.
By┬│o to przedszkole jedno oddzia┬│owe 9-godzinne, do kt├│rego og├│┬│em ucz├¬szcza┬│o 37 dzieci z 92 zg┬│oszonych. Cze┬Â├Ž dzieci z powodu braku miejsca nie zosta┬│a przyj├¬ta. Ilo┬Â├Ž miejsc w przedszkolu by┬│a niewystarczaj┬▒ca w stosunku do potrzeb wsi i zachodzi┬│a konieczno┬Â├Ž budowy dwu oddzia┬│owego przedszkola. Dyrektork┬▒ przedszkola by┬│a Zofia S┬│omka.
Jeden z pierwszych zanotowanych wpis├│w w kronice przedszkola z "Uroczysto┬Âci choinkowej w naszym Przedszkolu":
"Dnia 6.I.1965 zosta┬│a zorganizowana Uroczysto┬Â├Ž Choinkowa w naszym Przedszkolu. Dzieci oczekiwa┬│y tej uroczysto┬Âci z du┬┐┬▒ niecierpliwo┬Âci┬▒. Przygotowa┬│y ta├▒ce, piosenki oraz inscenizacj├¬ pt. "Bajka Zimowa".
Uroczysto┬Â├Ž ta zosta┬│a zorganizowana w Domu Ludowym. Wraz z rodzicami ustroili┬Âmy ┬│adn┬▒ choink├¬, przygotowali┬Âmy kostiumiki oraz dekoracje. Przygotowane by┬│y r├│wnie┬┐ upominki dla dzieci w postaci s┬│odyczy. Sala by┬│a wype┬│niona po brzegi rodzicami. Po kr├│tkim wst├¬pie nagrodzonym hucznymi brawami rodzic├│w, dzieci ta├▒czy┬│y przy akordzie poleczki, walczyka oraz korowody.
Nast├¬pnie dosta┬│y dzieci s┬│odycze. Wraz z rodzicami zrobi┬│y sobie szereg zdj├¬├Ž pami┬▒tkowych. Rodzicom bardzo si├¬ ta uroczysto┬Â├Ž podoba┬│a, a dzieci by┬│y r├│wnie┬┐ zadowolone."
W dniu 1.09.1969 roku przedszkole zmieni³o lokal. W nowym budynku by³a ju¿ bie¿±ca woda, dwie s³oneczne sale zajêciowe oraz jadalnia, a na zewn±trz plac zabaw. Budynek przedszkola by³ dobrze usytuowany, po³o¿ony z dala od g³ównej drogi.
Przy przeprowadzce pomagali chêtni rodzice. Przedszkole zosta³o otwarte dnia 15.09.1969 r. z udzia³em przewodnicz±cego G.R.N Stanis³awa M±siorskiego.
Z kroniki mo┬┐na r├│wnie┬┐ dowiedzie├Ž si├¬, ┬┐e przedszkole s┬│u┬┐y┬│o nie tylko najm┬│odszym mieszka├▒c┬▒ Podolsza, ale r├│wnie┬┐... "Na ┬┐yczenie rodzic├│w, wsp├│lnie z komitetem zosta┬│ zorganizowany w dniu 18.01.1971 r. wieczorek. Przy kawie i ciastkach przyjemnie up┬│ywa┬│ czas. Do ta├▒ca przygrywa┬│a orkiestra sk┬│adaj┬▒ca si├¬ z rodzic├│w graj┬▒cych na instrumentach. Wszystkim uczestnikom dopisywa┬│ humor i bawiono si├¬ weso┬│o i kulturalnie. Rodzice proponowali by takie udane spotkania urz┬▒dza├Ž cz├¬┬Âciej."
Dnia 5.07.1984, na pro┬Âb├¬ dyr. Z. S┬│omki przeprowadzono prace modernizacyjne polegaj┬▒ce na ociepleniu budynku oraz wykonaniu wylewki cementowej na strychu. Prace te w ca┬│o┬Âci by┬│y wykonywane przez rodzic├│w, kt├│rzy ch├¬tnie ofiarowywali swoj┬▒ pomoc. Czynno┬Âci te przyczyni┬│y si├¬ do poprawy stanu BHP przedszkola oraz wp┬│yn├¬┬│y na lepsze docieplenie budynku. Na zebraniu og├│lnym rodzic├│w, dyr. Z. S┬│omka w imieniu dzieci i pracownik├│w przedszkola podzi├¬kowa┬│a tym rodzicom, kt├│rzy aktywnie uczestniczyli w czynie spo┬│ecznym, panu: W. Dziwakowi, J. Kciukowi, A. Polankowi, Brze┬╝niakowi, Jargusowi, Jurce, Jaroszowi.
W roku 1989 budynek, w kt├│rym konieczne by┬│o wykonanie niezb├¬dnych prac remontowych, zosta┬│ wykupiony przez Rad├¬ Miasta i Gminy w Zatorze od prywatnego w┬│a┬Âciciela za cen├¬ 10 mln z┬│. Budynek ten przez te wszystkie lata funkcjonowa┬│ dzi├¬ki du┬┐emu zaanga┬┐owaniu rodzic├│w, pracownik├│w przedszkola i ich rodzin. W roku 1993 zosta┬│ on jeszcze raz rozbudowany i w takim stanie funkcjonuje on do dnia dzisiejszego.
W dniu 22.06.1991 roku na uroczysto┬Âci zako├▒czenia roku w przedszkolu zosta┬│a po┬┐egnana d┬│ugoletnia dyrektorka Zofia S┬│omka, a od dnia 01.09.1991 now┬▒ dyrektork┬▒ zosta┬│a Bo┬┐ena Jezierska.

Teks przygotowany na podstawie kroniki przedszkola prowadzonej przez panie dyr. Z. S┬│omka i dyr. B. Jeziersk┬▒.

Copyright © by Podolsze.pl 2002 - 2017
Wszelkie prawa zastrze┐one